DÜĞÜN SALONU KİRALAMA İHALESİ

18 Ekim 2022 15:46 Kalkandere Belediyesi 375

Belediye Düğün Salonu İşletmesi Kiralanacaktır.

İHALE İLANI

KALKANDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

DÜĞÜN SALONU İŞLETMESİ KİRAYA VERİLECEKTİR.

 

1-Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Medrese Mahallesi 397 ada, 1 nolu parselde kayıtlı Belediye hizmet binasının 4. katında bulunan toplam 385.72m2 yüzölçümlü mevcut düğün salonu 3 yıllığına kiraya verilecektir.

2-İhale 31.10.2022 tarihinde pazartesi günü saat:14:00’de Medrese Mahallesi Rize Cad.No:19 Kalkandere adresinde bulunan Kalkandere Belediyesi Encümen Toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-Kiraya verilecek olan düğün salonunun muhammen yıllık kira bedeli KDV Hariç  34.000,00-TL  olup, geçici teminat tutarı bu bedelin  %3’ü olan 1.020,00-TL’ dir.

4-İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler;

  1. Tebligat için adres beyanı
  2. Nüfus cüzdanı örneği
  3. İmza sirküleri (noter tasdikli)
  4. Vekâleten girecekler için vekâletname (noter onaylı)
  5. Esnaf ve Sanatkarlar Odası kayıt belgesi
  6. Şirket olarak katılacaklar için ;

     f-1   Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli)

     f-2   Ticaret odası sicil kaydı

     f-3   İmza Sirküleri (noter onaylı)

     f-4   Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)

  g.   Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi.

  h.   Geçici teminat makbuzu.

  i.   Şartname alındı makbuzu

                       j.   Belediyemize borcu olmadığına dair belge

5- 2886 Sayılı Kanun çerçevesinde, kamu ihalesinden yasaklı olmayanlar ihaleye katılırlar.

6- Geçici teminat bedelinin 31.10.2022 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar yatırılmış olması şarttır.

7- İhaleye katılacak tüm isteklilerin yukarıda yazılı maddeleri, bu işe ait ihale şartnamesini ve eklerini, çekincesiz olarak kabul ve taahhüt etmeleri şarttır.

8-Tüm vergi, resim ve harçlar ihaleyi alana aittir.

9-İsteklilerin; ihaleye girebilmek için istenen belgelerle birlikte ihale günü Medrese Mahallesi Rize Cad.No:19 Kalkandere adresinde bulunan Kalkandere Belediyesi Encümen Toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

10-İhaleye katılmak isteyenler 75,00-TL şartname bedelini Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırarak ihale şartnamesini Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden alabilirler.    

                                           

 

 

Kalkandere Belediyesi

Kalkandere Belediyesi'ne ait bilgilerin, güncel haber, duyuru, galeri, video, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Kalkandere Belediyesi

Medrese mah. Rize Caddesi, No:19 Belediye Hizmet Binası Kalkandere / Rize
53500 Kalkandere / Rize

Google Play Store - İndir
Apple App Store - İndir